banner_temedtre_teater_tre.jpg

TE MED TRE -
med den yngsta publiken i fokus

Scenkonst, forskning och internationella samarbeten


Måndag 30/9 klockan 17:00

ENGLISH INFORMATION BELOW!

För tredje gången vill Teater Tre med Te-stunden som inramning bjuda in till ett samtal om scenkonst för de yngsta och om hur forskning och mötet med konstnärer från andra länder kan berika och utveckla. 

Vi bjuder in till samtalet för att dela erfarenheter och tankar med våra inbjudna gäster så väl som med er i publiken.
Evenemanget är öppet för alla! 

Gäster: Rebecca Brinch. Sara Myrberg, Malecka och Pawel Galkowski 

Moderator: Ylva Lorentzon

Te med Tre är gratis men har ett begränsat antal platser. Först till kvarn gäller. 
Anmälan sker till: info@teatertre.se(skriv namn och hur många biljetter ni vill ha)

Samtalet kommer att hållas på engelska

Teater Tre medverkar sedan december 2018 i det storskaliga EU-projektet Mapping. Projektets huvudmedlemmar är 18 europeiska teatrar och institutioner med lång erfarenhet av scenkonst för den yngsta publiken. Mapping – a map on the aesthetics of performing arts for early years är ett konstnärligt forskningsprojekt med fokus på att utforska den estetiska dimensionen inom scenkonst för de allra yngsta (barn 0-6 år), samt barnens egen relation till, och upplevelse av, scenkonst.

Te med Tre gästas av Sara Myrberg konstnärlig ledare för Teater Tre, Rebecka Brinch, forskare från Centrum för barnkulturforskning, Barbara Malecka och Pawel Galkowski från Teatr Animacji, Poznan Polen

Barbara Małecka är projektledare och scenograf. Hon har varit med och grundat Art Fraction Foundation och är konstnärlig ledare för International Festival of Arts for Early Years ‘Sztuka Szuka Malucha’.

Paweł Gałkowski är projektledare och forskare. Han är doktor i filosofi, och har en master i kulturvetenskap & filosofi. Han är chef för Art Fraction Foundation.

Rebecca Brinch är filosofie doktor i teatervetenskap. Brinch disputerade nyligen med en avhandling om scenkonst för unga och undervisar i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik på Stockholms universitet. Brinchs forskningsintressen rör scenkonst för barn och unga, föreställningsanalys, barnkultur och barndomsforskning.

Sara Myrberg är konstnärlig ledare på Teater Tre. Hon har sedan 1997 skapat och spelat i föreställningar för barn på Teater Tre. Myrberg är upphovsperson och medverkande i flertalet av Teater Tres föreställningar för den yngsta publiken (0-6 år).

Ylva Lorentzon är forskare och verksam vid Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet. Hon forskar om scenkonst för barn och unga och kulturpolitik. Lorentzon disputerade nyligen på en avhandling som heter Öppna världar, slutna rumsom handlar om kulturpolitik i vardagspraktik inom scenkonstproduktion för barn och unga. Hon undervisar i barnkultur på universitetet, ofta med fokus på barnperspektiv, barnsyn och barns rättigheter.

Vi bjuder på te och ni bjuder på frågor!

 

TEA WITH TRE –
the youngest audience in focus

Performing arts, research and international collaborations

 Monday 30/9 at 5 PM

For the third time, Teater Tre, with the Tea-time as a frame, would like to invite you to a talk about performing arts for the youngest and how research and meeting with artists from other countries can enrich and develop.

Teater Tre invite you to this tea-time to share experiences and thoughts with our invited guests as well as with you in the audience. The event is open to everyone!

Guests: Rebecca Brinch, Sara Myrberg, Barbara Malecka and Pawel Galkoowski.
Moderator: Ylva Lorentzon

The event is free, but the seats are limited so first come, first served and you need to registrar. 
Registration is done at info@teatertre.se
(write your name and how many tickets you need)

The talk will be held in English.

Since December 2018, Teater Tre is a member in the large-scale EU project Mapping. The members of the project are 18 European theaters and institutions with long experience of performing arts for the youngest audience. Mapping – a map on the aesthetics of performing arts for early years is an artistic research project focused on exploring the aesthetic dimension of performing arts for the youngest (children 0-6 years) as well as children's own relationship to, and experience of, performing arts.

Invited to Tea with Tre this time are: Sara Myrberg artistic director of Teater Tre, Rebecca Brinch, researcher from the the Center for the Studies of Children´s Culture, Barbara Malecka and Pawel Galkowski from Teatr Animacji, Poznan Poland.

Barbara Małecka is a project manager and set designer. She is Co-founder of Art Fraction Foundation, artistic director of the International Festival of Arts for Early Years ‘Sztuka Szuka Malucha’. Currently works for Teatr Animacji w Poznaniu as a Artistic Director of KONTEKSTY festival & project manager.

Paweł Gałkowski is a project manager and researcher. He has a PhD in philosophy and a MA in culture science & philosophy. He is head of Art Fraction Foundation and a researcher.
 
Rebecca Brinch
is a philosophy doctor in theater science. Brinch recently graduated with a dissertation on performing arts for young audience, she is also teaching theater science at the Department of Culture and Aesthetics at Stockholm University. Brinch's research relate to performing arts for children and young audience, performance analysis, children's culture and childhood research.

Sara Myrberg is artistic director at Teater Tre. She has since 1997 created and played in performances for children at Teater Tre. Myrberg is the initiator and participant in most of Teater Tre’s performances for the youngest audience 0-6 years

Ylva Lorentzon is a researcher and active at the Centre for the Studies of Children’s Culture, at Stockholm University. Her researches are about performing arts for children and youth and cultural politics. Lorentzon recently defended her dissertation called Open worlds, reserved rooms, affecting cultural politics in everyday practice in performing arts production for children and young people. She teaches children's culture at Stockholm University, often focusing on children's perspectives, children's views and children's rights.

We will bring the tea and you will bring the questions!